Aktualności

Tym razem spotkaliśmy się z zainteresowanymi osobami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutce Tartak. Warsztaty odbyły się w dniu 27.05.2022r.

W dniu 27 maja 2022 roku w Puńsku w Domu Kultury Litewskiej odbyło się wydarzenie "Dzień Kariery w Sektorze Kulturalnym i Kreatywnym zorganizowane przez Gminę Puńsk, oraz Fundację EFORTz Kleosina. 

W dniach 19-20.05.2022 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Dowiedz się więcej o produktach finansowanych ze środków unijnych i krajowych oferowanych dla podmiotów ekonomii społecznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W sobotę (14 maja) w Suwałkach odbył się zlot i rajd zabytkowych samochodów i motocykli, czyli "Suwalskie Klasyki Nocą 2022" w ramach którego zorganizowaliśmy Mobilny Punkt Informacyjny.

W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach - Europejskich Dni Pracodawców, które są wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) uznających, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Zmiany podatkowe, które weszły 1 stycznia 2022 roku, wywołały uzasadnione obawy o to, że wprowadzone rozwiązania podatkowe wpłyną negatywnie na odpis 1%. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie liczby podatników, którzy będą mieli prawo do odpisu oraz o zmniejszenie kwot przekazywanych organizacjom pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe mogą, pod pewnymi warunkami, prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą pobierać opłaty za to co robią, pod warunkiem że:

Do 2 maja mamy czas na złożenie zeznania podatkowego i wybór organizacji, której przekażemy 1% naszego podatku. Zachęcamy do skorzystania z regionalnego wykazu OPP w portalu ngo.pl i wybór jednej z organizacji, działających w województwie podlaskim.

Ekonomia społeczna (przedsiębiorczość społeczna) to specyficzny system działania polegający na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. To dziedzina aktywności, która opiera się na wartościach solidarności, pomocniczości i integracji społecznej. Kluczowym jej ogniwem są przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach prowadzenia działalności gospodarczej realizują działania integracji społecznej i zawodowej, dostarczają usługi społeczne czy pobudzają aktywność społeczności lokalnych.

Strona 2 z 17

Przejdź na początek