Ustawienia

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach" zakłada kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Suwałki oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego i sokólskiego. Realizowany jest w partnerstwie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (lider) oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (partner).

Ze wsparcia ośrodka mogą skorzystać:

 • Podmioty ekonomii społecznej: przedsiębiorstwa społeczne w tym spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), organizacje pozarządowe, spółki non-profit
 • Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej) lub rozwojem ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych

Naszym celem jest wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i społecznego ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ekonomii społecznej.

W ramach projektu beneficjenci mogą korzystać z następujących form działania ośrodka:

 • Animacja - inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
 • Doradztwo - indywidualne i grupowe polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
 • Targi, debaty, seminaria, mobilne punkty informacyjne w zakresie propagowania informacji, idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
 • Wizyty studyjne
 • Wsparcie finansowe w formie dotacji na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 21 020,00 zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcia pomostowe w okresie pierwszych 6 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

 

 • Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 30.09.2023 r.
 • Źródło finansowania: EFS 4 214 991,33 zł; budżet Państwa – 495 881,34 zł
 • Wartość projektu: 4 958 813,34 zł