Aktualności

Zmiany podatkowe – co dalej z 1%?

Zmiany podatkowe, które weszły 1 stycznia 2022 roku, wywołały uzasadnione obawy o to, że wprowadzone rozwiązania podatkowe wpłyną negatywnie na odpis 1%. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie liczby podatników, którzy będą mieli prawo do odpisu oraz o zmniejszenie kwot przekazywanych organizacjom pożytku publicznego.

 Należy jednak zauważyć, że konsekwencje zmian są bardzo trudne do oszacowania, brakuje aktualnych danych dotyczących rozliczenia podatku PIT i rzetelnych wyliczeń dotyczących przewidywanych skutków wprowadzonych zmian. Można jednak z całą pewnością powiedzieć, że zmiany spowodują  zmniejszenie liczby podatników, którzy będą płacić podatek należny, co jest skutkiem przede wszystkim podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8 tys. do 30 tys. złotych rocznie. Dzięki temu kilka milionów osób przestanie płacić PIT, a co za tym idzie utraci prawo do dokonania odpisu 1%. Konsekwencją powyższego będzie zmniejszenie środków przekazywanych na rzez organizacji pożytku publicznego.

Rząd wsłuchał się w ostrzeżenia formułowane przez organizacje pożytku publicznego i przygotował regulacje, które mają osłabić negatywne dla 1% skutki zmian w podatkach. Projekt ustawy znalazł się w Sejmie. Jest w nim m.in. propozycja powierzenia Radzie Działalności Pożytku Publicznego zadania wymyślenia sprawiedliwego mechanizmu rozdysponowania środków w ramach wyrównania.

Rządowy projekt trafił do Sejmu 22 kwietnia. Zawiera liczne zmiany w systemie podatkowym, nie tylko te, które mają poprawić sytuację jednego procenta. Poniżej opisujemy jednak tylko zapisy, które kreują mechanizm wyrównawczy, dzięki któremu środki z 1% mają pozostać na takim poziomie jak dotychczas. 

Mechanizm wyrównawczy opisany jest w jednym artykule, który znajdzie się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma to być nowy artykuł  27d. Poniżej przedstawiamy jego proponowany kształt.

Art. 27d [nowy artykuł dodawany do ustawy o działalności pożytku] 

1. Jeżeli łączna kwota środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana w danym roku organizacjom pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, jest na dzień 31 lipca danego roku niższa od łącznej kwoty takich środków przekazanej w 2022 r., organizacjom pożytku publicznego przysługuje wyrównanie dokonywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Łączna kwota środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2022 r. jest corocznie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, o którym mowa w art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.7)), przy czym w kolejnych latach indeksacji podlega kwota zindeksowana w latach poprzednich.

3. Wyrównanie pomniejsza dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Kwota wyrównania może być rozdysponowywana pomiędzy organizacjami pożytku publicznego:

     1) w proporcji, w jakiej pozostaje udział kwoty środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanej w danym roku na rzecz organizacji pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, do łącznej kwoty tych środków przekazanej na rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego w tym roku na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, lub

     2) w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13, lub

     3) w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2 wskazany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

5. Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada, sposób rozdysponowania kwoty wyrównania, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, w kolejnym roku pomiędzy organizacjami pożytku publicznego, biorąc pod uwagę stopień wyrównania wpływów pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu, określa, w drodze rozporządzenia, do końca lutego danego roku:

     1) sposób rozdysponowania kwoty wyrównania w danym roku zgodnie z ust. 4 określając udział kwoty wyrównania w wybranych sposobach rozdysponowywania tych kwot,

     2) tryb rozdysponowania kwoty wyrównania – mając na względzie zapewnienie rozdysponowania kwoty wyrównania w sposób umożliwiający zrekompensowanie organizacjom pożytku publicznego spadek wpływów środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwoty wyrównania tym organizacjom.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, kwota wyrównania przysługująca organizacji pożytku publicznego jest przekazywana do dnia 15 września danego roku kalendarzowego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odstępuje od przekazania wyrównania na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, do przekazania kwoty wyrównania, uwzględniając potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania tego wyrównania.

 

Poniżej można zapoznać się z całym projektem wraz z uzasadnieniem:

 
Przejdź na początek