Ustawienia

Wzieliśmy udział w warsztatach sieciujących pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było nabycie/doskonalenie umiejętności zarządczych związanych z praktycznym zastosowaniem narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej, takich jak: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie oraz skuteczne komunikowanie się, czyli przekazywanie informacji. Warsztaty poprowadził Pan Mirosław Serbinowicz.

 

29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące
29 czerwca 2022 Warsztaty sieciujące