Aktualności

Uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym OWES-ów i ROPS

W dniu 28 października 2020 r. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu roboczym OWES-ów i ROPS zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 3 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 13 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie prowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”.

Na spotkaniu poruszono następujące kwestie:

  • Zaprezentowano założenia Projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”;
  • Przedstawiono działania podejmowane zarówno przez OWES, jak i ROPS na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
  • Omówiono pomoc przedsiębiorstwom społecznym podczas pandemii COVID-19 oraz
    jej możliwe konsekwencje;
  • Zaprezentowano Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej;
  • Omówiono tematy spotkań roboczych w 2020 roku.
Przejdź na początek