Aktualności

Relacja ze spotkania wyjazdowego Sieci Tematycznej ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim w dniach 19-20.05.2022 r.

W dniach 19-20.05.2022 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W wyjeździe udział wzięli – pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jak również pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu podlaskiego. Spotkanie miało na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk, pomysłów pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami wizytowanych  miejsc w subregionie bielskim. W sumie podczas wizyty odwiedzono sześć  podlaskich  podmiotów ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia  odbyły się spotkania w Spółdzielni Socjalnej „Integracja” w Bielsku Podlaskim, w Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz spotkaliśmy się z Kołem Gospodyń Wiejskich w Policznej.  

Drugiego dnia odwiedziliśmy  Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników.

Przejdź na początek