Aktualności

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne

w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

 

Termin naboru wniosków

Od 14.04.2021 r. do 29.04.2021 r. do godz. 15.00

Alokacja środków:

1.  Wsparcie na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym – 65 miejsc pracy x  21.020,00 zł, łącznie  1.366.300,00 zł w tym:

      - liczba miejsc pracy utworzonych w istniejących PS – 30 miejsc pracy

      - liczba miejsc pracy utworzonych w nowo powstałych PS – 35 miejsc pracy

2.  Wsparcie finansowe pomostowe – 6 miesięcy x 65 miejsc pracy x 1.200,00 zł, łącznie  468.000,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków 

Dokumenty konkursowe składać należy bezpośrednio w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00 a także za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki Osiedle II 6A. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Projektu.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w formie papierowej (oryginał) - w/g wykazu w tabeli zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu

oraz dodatkowo niektóre załączniki w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), tj:
Wniosek (Zał. 1),

Biznes-plan (Zał. 2),
Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zał. 3),
Formularz informacji de-minimis wraz z załącznikami (Zał. 5, 6, 7)

Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (Zał. 16)

Wersja papierowa i wersja elektroniczna dokumentów muszą być tożsame.
Dokumenty konkursowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym). Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwiska osób tworzących Grupę Inicjatywną/

lub

Nazwa Podmiotu tworzącego miejsca pracy (istniejący PS/przekształcany PES)

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Biuro Projektu

Osiedle II 6A

16-400 Suwałki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaleca się nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w Biznesplanie oraz załącznikach.
W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.

Biznesplan oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS oraz zapisami statutu/umowy spółki. W przypadku nowopowstających Przedsiębiorstw Społecznych dokumenty podpisują wszyscy członkowie  Grupy Inicjatywnej.
Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.owes.ares.suwalki.pl w zakładce dokumenty oraz pod niniejszym ogłoszeniem

Kto może składać wnioski o dotację

Wnioski składać mogą: 

  1. Grupy Inicjatywne osób fizycznych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  2. Grupy Inicjatywne osób prawnych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  3. Istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy, pod warunkiem przekształcenia ich w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  4. Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie dotacji, wszyscy uczestnicy projektu, wymienieni we wniosku o dofinansowanie ich planowanego stanowiska pracy, muszą ukończyć zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą.

Uwaga: Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne przed uzyskaniem dotacji muszą przejść procedurę weryfikującą spełnianie cech przedsiębiorstwa społecznego.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na których można uzyskać dotację, mogą być osoby niepracujące, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, spełniające przesłanki, o których mowa w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji oraz w momencie podejmowania zatrudnienia w PS.

Wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.

Zakres wsparcia finansowego:

Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na:
a) tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, 
b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych,
c) tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Maksymalna kwota wsparcia:

Maksymalny możliwy poziom wsparcia w postaci dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy to 21.020,00 zł brutto/netto.

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 1.200,00 zł brutto/netto / 6 miesięcy na utworzenie jednego miejsca pracy.

Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego określa „Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne”

 

Dokumenty konkursowe

Wszystkie niezbędne formularze znajdują się w zakładce „Dokumenty” oraz pod niniejszym ogłoszeniem

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie o udzielenie dotacji to:

Dokument nr załacznika

 nowopowstający PS/PES przekształcajacy się w PS

dotyczy/nie dotyczy

 istniejący PS

dotyczy/nie dotyczy

 Wniosek o udzielenie dotacji  Zał. nr 1  tak tak
 Biznesplan x2  Zał. nr 2  tak tak
 Harmonogram x2  Zał. nr 3  tak tak

 Oświadczenie o PDO oraz dokumenty weryfikujące osób, które zostaną zatrudnione na nowych miejscach pracy o spełnianiu przesłanek wynikających z regulaminu przyznawania wsparcia

 Zał. nr 4  tak tak
 Formularz Informacji de-minimis  Zał. nr 5  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)*  tak
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  Zał. nr 6  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)*  tak
Oświadczenie o pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń Zał. nr 7  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)* tak

Dokumentacja dotycząca podmiotów powiązanych (statuty/umowy spółek, sprawozdania finansowe za zamknięty ostatni rok obrotowy, zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis)

dokumenty własne

tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)*

tak
Oświadczenie o rachunku bankowym PS Zał. nr 12

tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)*

tak
Oświadczenie o statusie PS Zał. nr 14 nie tak
Oświadczenie nowo zatrudnianej osoby w PS Zał. nr 15 tak tak
Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Zał. nr 16 tak tak

Kosztorys robót budowlano - remontowych (w przypadku remontu lub adaptacji lokalu/ budynku)**

dokumenty własne tak (jesli dotyczy) tak (jeśli dotyczy)
Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy dokumenty własne  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)* tak
Statut/umowa spółki itp. dokumenty własne  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)* tak
Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną dokumenty własne  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)* tak
Aktualne zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu w opłacaniu składek i podatków dokumenty własne

tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)*

tak
Dokumentacja potwierdzająca stan zatrudnienia do weryfikacji statusu PS dokumenty własne  tak (jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)* tak

Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę wniosku, np. referencje, deklaracje o współpracy, przedwstępne umowy dotyczące sprzedaży usług, produktu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym planowana jest siedziba/działalność itp.

dokumenty własne tak tak

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością, m.in. np. posiadane koncesje, zezwolenia itp.

dokumenty własne tak tak

 

Uwaga: realizator projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” może zażądać w celu oceny sytuacji prawnej i finansowej w przypadkach szczególnych dodatkowo innych dokumentów niż wymienione powyżej. Niekompletność złożonej dokumentacji , jak również brak dostarczenia na wezwanie realizatora projektu,  dodatkowych niezbędnych w jego ocenie dokumentów może skutkować odrzuceniem wniosku.

*Uwaga: nowopowstające PS również będą musiały złożyć formularze informacji de minimis (zał. 5, 6, 7) wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumentacją podmiotów powiązanych, oświadczenie o rachunku bankowym (zał. 8), oraz dokumentację rejestracyjną przedsiębiorstwa (statut/umowę spółki, aktualny dokument rejestrowy, uchwały itp.) - po zarejestrowaniu działalności w KRS i przed podpisaniem umowy wsparcia finansowego.

**Jeśli dotyczy

Kontakt:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach
Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. 87 566-20-55

tel. kom. 501 041 400
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin udzielania wsparcia finansowego   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego Pobierz plik Pobierz plik

  

 

Przejdź na początek