Aktualności

Działalność odpłatna pożytku publicznego - co to jest?

Organizacje pozarządowe mogą, pod pewnymi warunkami, prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą pobierać opłaty za to co robią, pod warunkiem że:

  • Działalność pożytku publicznego nie przynosi zysku, tzn. przychody z tej działalności pokrywają wyłącznie koszty jej prowadzenia
  • Organizacja posiada stosowne zapisy w statucie oraz działalność ta zgłoszona jest do KRS
  • Działalność ta musi mieścić się w katalogu zadań publicznych (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – uwaga przedmiot działalności pożytku publicznego nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej jeśli organizacja taką prowadzi
  • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy działalności odpłatnej nie mogą przekraczać 3-krotnoęci średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni
  • Działalność odpłatna musi mieć wydzieloną księgowość (należy sprawdzać w ciągu roku czy działalność nie przynosi zysku)

Trzeba pamiętać, że jeśli chociaż jeden z powyższych warunków nie będzie spełniony to jest to wówczas działalność gospodarcza i podlega zarejestrowaniu wg. przepisów dotyczących działalności gospodarczej

Jeśli  organizacja prowadzi działalność odpłatną to może:

  • Ubiegać się o status OPP
  • Zatrudniać pracowników
  • Korzystać z pomocy wolontariuszy

Działalnością odpłatną jest również:

  • Sprzedaż rzeczy wytworzonych przez osoby niepełnosprawne wykluczone społecznie (art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  • Sprzedaż przedmiotów darowizn

Pamiętajmy również, że jeśli cała sprzedaż organizacji (w tym, działalność odpłatna i  działalność gospodarcza liczone łącznie) w ciągu roku przekroczy 200 tys. zł to organizacja staje się płatnikiem VAT.

dzialalnosc odplatna

Przejdź na początek